Rozsah služieb

Autorizácia zmluvy advokátom

Klientom poskytujeme službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností v zmysle § 1a a nasl. zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a následne s tým spojenú službu elektronického podania na kataster nehnuteľností. Výhodou tejto služby je, že predmetnú zmluvu o prevode nehnuteľností spíše sám advokát, overí totožnosť účastníkov zmluvy, poučí ich v zmysle zákona o advokácii o príslušných podmienkach zmluvy, a takáto zmluva je spôsobilá byť predmetom príslušného katastrálneho konania. Klienti v tomto prípade nie sú nútení overovať svoje podpisy na príslušnej zmluve u notára, prípadne na matrike. Zároveň advokát zodpovedá klientom za škodu spôsobenú pri výkone služby autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností.

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom. Advokát tiež posúdi, či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Pri zmluve o prevode nehnuteľností, ktorú autorizoval advokát, kataster preverí napríklad, či je správne číslo parcely, listu vlastníctva, výmera parcely a či návrh na vklad podávajú oprávnené osoby.

V prípade, ak bude účastník konania zastúpený splnomocnencom, musí byť podpis na dohode o splnomocnení osvedčený.

Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, títo musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musia potvrdiť dvaja svedkovia. Advokátovi ukladá zákon povinnosť zisťovať totožnosť účastníkov právneho úkonu, napríklad doložením listiny z evidencie dokladov totožnosti alebo prostredníctvom svedkov, prípadne vyjadrením príslušnej obce.

 

Čo je v doložke zmluvy o autorizácií

 • vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa zákona
 • údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje
 • miesto a dátum vydania doložky o autorizácii
 • meno, priezvisko a podpis advokáta
 • odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Príslušný orgán katastra nehnuteľností rozhoduje v katastrálnom konaní v tomto prípade v skrátenej lehote 20 dní odo dňa doručenia príslušného návrhu.

Služby pre kupujúcich

 • Zistenie vašich potrieb
 • Zadanie vášho dopytu zohľadňujúceho požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností.
 • Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností.
 • Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s predávajúcim alebo ponúkajúcim maklérom.
 • Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou.
 • Váš maklér je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky pri kúpe vašej nehnuteľnosti, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní.
 • Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstvo - dohliadneme na správny priebeh celého obchodu .
 • Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia - preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prepis energií.
 • Sprostredkovanie výhodnejšieho poistenia vašej novej nehnuteľnosti, domácnosti, životného poistenia spojeného s hypotékou a poistenie schopnosti splácať.
 • Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)
 • Zabezpečenie prenájmu vašej novej nehnuteľnosti.

Služby pre predávajúcich

 • Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím
 • Stanovenie reálnej predajnej ceny na základe štatistických výstupov z obchodov realizovaných v uplynulom období a porovnanie s aktuálnou trhovou cenou konkurenčných nehnuteľností v danej lokalite.
 • Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing (dokumentácia, pôdorysy, mapy a ďalšie doplňujúce doklady ako napríklad aktuálny výpis listu vlastníctva, územného rozhodnutia, stavebného povolenia atď.)
 • Príprava vašej nehnuteľnosti na predaj
 • Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a jej export na dôležité realitné servery.
 • Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a kontaktovanie potenciálnych záujemcov.
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov.
 • Spolupráca s ostatnými maklérmi v rámci jednej referenčnej provízie pri predaji vašej nehnuteľnosti
 • Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho makléra na nehnuteľnosť
 • Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho makléra spojených s predajom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov.
 • Prehliadky nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie rezervačnej zmluvy a rezervačného poplatku.
 • Zabezpečenie kúpnych zmlúv a úschovy kúpnej ceny v notárskej úschove alebo formou vinkulácie v banke.
 • Podanie návrhu na vklad prevodu vlastníctva na príslušný kataster nehnuteľností so všetkými potrebnými dokumentmI.
 • Odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi vrátane preberacieho protokolu a zabezpečeniu prepisu energií.
 • Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti).

Služby pre nájomcu

 • Zistenie vašich potrieb
 • Zadanie dopytu zohľadňujúceho vaše požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností na prenájom. Vhodné ponuky sú vám zasielané e-mailom.
 • Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností na prenájom
 • Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s prenajímateľom či zastupujúcim maklérom
 • Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou
 • Váš maklér je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní
 • Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstva - dohliadneme na správny priebeh celého obchodu
 • Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia - preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prípadne prepis energií
 • Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)

Služby pre prenajímateľa

 • Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím
 • Analýza aktuálnej ponuky prenájmov v danej lokalite
 • Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing vrátane dokumentácie, pôdorysov, máp
 • Pripravenie vašej nehnuteľnosti na prenájom
 • Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a export na všetky dôležité realitné servery
 • Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a kontaktovanie potenciálnych záujemcov
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov
 • Spolupráca s ostatnými maklérmi
 • Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho makléra na nehnuteľnosti
 • Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho makléra spojených s prenájmom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov
 • Prehliadky nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie nájomných či podnájomných zmlúv
 • Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi vrátane preberacieho protokolu a prípadne zabezpečenie prepisu - energií
 • Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti, ...)
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.