Novinky

 

 Autorizácia zmluvy advokátom

Klientom poskytujeme službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností v zmysle § 1a a nasl. zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a následne s tým spojenú službu elektronického podania na kataster nehnuteľností. Výhodou tejto služby je, že predmetnú zmluvu o prevode nehnuteľností spíše sám advokát, overí totožnosť účastníkov zmluvy, poučí ich v zmysle zákona o advokácii o príslušných podmienkach zmluvy, a takáto zmluva je spôsobilá byť predmetom príslušného katastrálneho konania. Klienti v tomto prípade nie sú nútení overovať svoje podpisy na príslušnej zmluve u notára, prípadne na matrike. Zároveň advokát zodpovedá klientom za škodu spôsobenú pri výkone služby autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľností.

 

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom. Advokát tiež posúdi, či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Pri zmluve o prevode nehnuteľností, ktorú autorizoval advokát, kataster preverí napríklad, či je správne číslo parcely, listu vlastníctva, výmera parcely a či návrh na vklad podávajú oprávnené osoby.

V prípade, ak bude účastník konania zastúpený splnomocnencom, musí byť podpis na dohode o splnomocnení osvedčený.

Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, títo musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musia potvrdiť dvaja svedkovia. Advokátovi ukladá zákon povinnosť zisťovať totožnosť účastníkov právneho úkonu, napríklad doložením listiny z evidencie dokladov totožnosti alebo prostredníctvom svedkov, prípadne vyjadrením príslušnej obce.

 

Čo je v doložke zmluvy o autorizácií

- vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa zákona - údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje - miesto a dátum vydania doložky o autorizácii - meno, priezvisko a podpis advokáta - odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Príslušný orgán katastra nehnuteľností rozhoduje v katastrálnom konaní v tomto prípade v skrátenej lehote 20 dní odo dňa doručenia príslušného návrhu.

 Partneri

Komplexné riešenie stavieb

Hypotekárny špecialista

Veľkoobchodná spoločnosť